Lični podaci

Snežana Milanović

Ime i prezime: Snežana Milanović

Datum rođenja: 19. decembar 1959.

Adresa: Ulofa Palmea 1 stan 2, Beograd

Telefon: +381 (0)11 74 34 921

E-mail: centarkorektivnagimnastika@gmail.com

Obrazovanje

1978-1981. Viša medicinska škola, odsek fizioterapeutski tehničar u Beogradu.
1990. Edukacija na dečjem odeljenju fizikalne medicine Ortopedske bolnice Banjica
1993. GAK Narodni front dvomesečna edukacija za rad na psihofizičkoj pripremi trudnica za porođaj
1997. Šiatcu seminar kod Darinke Dumanović
1998. Završen početni seminar Su Jok terapije
2003. Seminar "Prva pomoć u homeopatiji"
2004. Seminar o magnetoterapijama u IASC
mart 2005. Uspešno završila instruktivni kurs "Lečenje 3D deformacija kičmenog stuba kod dece" u Institutu Banjica Beograd.
05.05.2005. Prisustvovala Školi osteoporoze kompanije "Zdravlje-Actavis", u Beogradu.
jun 2005. Pohađala FIMS-ov kurs za klupskog terapeuta, u Beogradu.
maj 2005. Pohađala BAZIČNI 1 i 2 PNF kurs u trajanju od 100 časova u periodu maj - novembar 2005. godine u Beogradu.
02-04. jun 2006. Prisustvovala radionici "Zdrav život i dugovečnost" koju je vodio Seymour Koblin, direktor School of Healing Arts San Diego California USA, održanoj u Beogradu u organizaciji Udruženja "Zdravlje i radost".
januar 2007. Sa uspehom završila teorijsko-praktičnu edukaciju "Psihomotorni razvoj i poremećaji psihomotornog razvoja, nega, postupak i tretman cerebralno ugroženog deteta i deteta sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima" u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr. Cvetko Brajović" u Beogradu.
14.04.2007. Pohađala program usavršavanja "Lečenje akutnog bolnog sindroma uzrokovanog hernijom diskusa" u Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju, VMA Beograd.
maj 2007. Prisustvovala radionici "Holistički pristup zdravlju" sa Simorom Koblinom, holističkim terapeutom sertifikovanim od strane NCCAOM (Nacionalana sertifikaciona komisija za akupunkturu i orjentalnu medicinu SAD), direktorom Škole umetnosti lečenja (School of Healing Arts, San Diego, California) u organizaciji Udruženja za tradicionalnu zdravu ishranu i makrobiotiku (www.zdravljeiradost.org.rs)
jun 2007. Pohađala zvanični uvodni kurs u EFT (Tehnika emotivne slobode/emotivna akupresura) i nivo 2 održan od strane AAMET priznatog trenera i terapeuta nivoa 3, Jasmine Kovačev, BSc (www.eft-emofree.com) u Beogradu.
novembar 2007. Student Visoke medicinske škole strukovnih studija Milutin Milanković (program doškolovavanja) na smeru Strukovni terapeut u Beogradu
decembar 2007. Pohađala radionicu - Workshop "Mulligan Concept" (Mulligan Concept Teacher Association Peter van Dalen) u trajanju od 2 sata održanu u VMA u Beogradu
15-19.12. 2007. Pohađala Napredni kurs PNF-3 u trajanju od 37sati u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku u Beogradu
01-03.02. 2008. The First MCI Montessori Introductory Workshop (Barbara Isaacs) 18hours at Pitagora Montessori Školica, Jove Ilića 16 Beograd dncentar.wordpress.com
29.02.2008. Kinesio Taping osnovni kurs BS1, instructor Konstantinos Diamantopulos, Beograd, Kinesio Taping Association International
31.05.2008. 6 edukacija za Flexi-bar program, internacionalni prezenter Holger Fuchs, Beograd
08.09.2008. uspešno položila ispit u organizaciji Montesori društva Srbije u okviru programa intezivnog 40-časovnog bazičnog Montesori kursa za osposobljavanje Montesori vaspitača (www.montesori.org.rs)
septembar 2008. odbranila završni rad "Disanje u trudnoći i porođaju" na Visokoj medicinskoj školi Milutin Milanković na smeru strukovni terapeut (www.vmsmmilankovic.edu.rs)
24.10.2008. učestvovala na seminaru "Otvoreni Montesori program primenjen u radu kod osoba sa smetnjama u razvoju" u organizaciji Montesori društva Srbije i Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik (www.veternik.org.rs)
20.03.2009. prisustvovala stručnom skupu (6 sati) Montesori metod i specijalna pedagogija u Novom Sadu u organizaciji Montesori društva Srbije www.montesori.org.rs uz podršku Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" www.smp.edu.rs
31.01.2009. Thera Band Academy - Level 1 Band Student Professional, u organizaciji Aleksandar MN ( www.aleksandarmn.com), Beograd
24–27.09. 2009. Prisustvovala Četvrtom kongresu fizioterapeuta Srbije u trajanju od 20 sati u Beogradu
sept-okt. 2009. Učestvovala na seminaru Yumeiho terapije u trajanju od 30 sati u Beogradu
08–10.10. 2009. Prisustvovala Prvom kongresu radnih terapeuta Srbije u Beogradu
31.10.2009. Thera-Band Akademija Level – 2 KC Srbija "Aleksandar MN"
28.11.2009. Upoznala se sa primenom FREESTILER-a ( www.freestylerpro.com), novog i savremenog rekvizita koji se koristi od septembra 2009 i kod nas u fitnesu i rehabilitaciji, u organizaciji Fitnes kluba NINAS (www.ninastim.com)
april 2010. Učestvovala na programu kontinuirane medicinske edukacije Klinike za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" "Kineziterapijski tretman mekotkivnih povreda kolena" (www.rehabilitacija.rs)
maj 2010. Učestvovala kao slušalac u programu kontinuirane medicinske edukacije sa temom "Tim u protetičkoj rehabilitaciji" u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku (www.zop.rs)
maj 2010. Učestvovala na akreditovanom kursu kontinuirane medicinske edukacije "Welnes kao zdravstveni program – bazični nivo", Visoka zdravstvena škola strukovnih studija (www.vzsbeograd.edu.rs) u saradnji sa Gradskim zavodom za kožne i venerične bolesti Beograd u organizaciji MSFpharm (www.msfpharm.com)
18.09.2010. Pohađala edukativni kurs prve kategorije "Kifoza i novine u dečijoj fizijatriji", Univerzitetska dečja klinika Beograd (www.udk.bg.ac.rs)
02.10.2010. Učestvovala na programu KME "Prehtlov metod kvalitativnog ispitivanja spontane pokretljivosti kod preterminske dece, terminske dece i dece uzrasta do 3 meseca" na Klinici za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
29-31.10.2010. Beograd, Has attended in „Paediatric sensory-motor dysfunctions handling“ post-graduate course, based on NDT concept organised by Serbian Association of Physioterapists
14.05.2011. Beograd, Predavač programa KME „Timski rad u psihofizičkoj pripremi trudnica za porođaj“
01.10.2011. Beograd, „Rani motorni tretman dece sa Daunovim sindromom“
14-16.10.2011. Autor poster prezentacije na V kongresu fizioterapeuta Srbije
18.11.2011. Beograd, „Senzomotorna stimulacija prevremeno rođene dece“
10.12.2011. Beograd, „Biološke osnove ranih razvojnih poremećaja“
11.12.2011. Beograd, „Kako pomoći deci sa smetnjama u razvoju“
02-03.03.2012. Novi Sad, „Marte Meo prirodna potpora razvoju“
20. i 27.05.2012. Beograd, Mensa NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja u trajanju od 20 sati
Jun 2012. Novi Sad, Has successfully completed an authorised Marte Meo training program to accreditation requirements and is qulified to practise as Marte Meo Practitioner in his professional work
26.05.2012. Beograd, „Uloga emocionalne i socijalne inteligencije u ličnom i profesionalnom uspeu“
06.07.2012. Beograd, „Motivacija zaposlenih i modifikovanje ponašanja u zdravstvenim organizacijama“
06.10.2012. Beograd, Predavač KME „Timski rad u psihofizičkoj pripremi za porođaj II (praktični deo)
25-28.10.2012. Novi Sad, II Internacional Scientific Cenference Special Education and Rehabilitation – Cerebral Palsy
17.11.2012. Beograd, Organizator KME „Informativni tečaj Marte Meo prirodna potpora razvoju“
01.12.2012. Beograd, „Procena i tretman skolioza“
08.12.2012. Beograd, „Značaj dijagnostike i odstupanja u psihomotornom razvoju dece, princip habilitacije i senzorne integracije“
05.06.2013. Beograd, „Podsticanje pozitivne komunikacije u rehabilitaciji“
29.06.2013. Beograd, „Holistički pristup lečenju bolesti leđa kliničkim pilatesom“
18.07.2013. Beograd, FASPER Međunarodna konferencija „Uvod u senzornu integraciju“
26.10.2013. Beograd, „Primena Montesori vežbi u podsticanju ranog razvoja“
22.02.2014. Beograd, „Rana dijagnostika i stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini života“
31.05.2014. Beograd, „Rehabilitacija pacijenata nakon paralize plexus brahialis obstetrikalis-a“
20.06.2014. Beograd, TAPDA has successfully completed the requirements for the Transactional Analysis Personal Development Award
04.09.2014. Beograd, IAIM Crtified Infant Massage Instructor (www.iaim.net)
10.09.2014. Banja Luka, Apeiron Panevropsi uneverzitet završila akademske studije prvog stepena na studijskom programu “Fizioterapija I radna terapija” sa zvanjem diplomirani medicinar fizioterapeut
29.11.2014. Beograd, „Urinarna inkontinencija kod žena“
17.11.2014. Beograd, „Menadžment publikacija u fizioterapeutskoj praksi“
28.02.2015. Beograd, Montesori program danas – primena u praksi
09-10.05.2015. Beograd, Predavač na Prvom kongresu babica republike Srbije
17.05.2015. Beograd, Has completed an introductory workshop “Tuina for children with autism”
04.06.2015. Beograd, Simpozijum Senzorna integracija – teorija i praksa
01.09.2015. Zadar, Marte Meo u školi – druga međunarodna Marte Meo konferencija u Hrvatskoj
08.10.2015. Niš, 7. kongres fizioterapeuta Srbije „Pokret za osmeh“
13-15.11.2015. Novi Sad, Brain gym u vrtiću, školi
30.11.2015. Beograd, „Specijalni integrativni metod ranih intervencija u autizmu“
12.2015.–01.2016. Beograd, Montesori edukacija za uzrast do 3 godine
29.01.2016. Beograd, „Senzori u razvoju deteta“
06.05.2016. Zagreb/Brezovica, Marte Meo – moć “dobrih” slika/prirodna potpora deci I mladima bez roditelja Hildegard Rausch
27.06.-01.07.2016. Zagreb, Dojenče – senzomotorički razvoj, odstupanja i mogućnosti prevencije i tretmana Carola Wiesbauer (www.akademija-rr.hr)
12.11.2016. Beograd, The Greespan Floortime Approach Conference
16.11.2016. Zagreb, Stručna konferencija Psi pomagači u rehabilitaciji dece i odraslih
01-02.12.2016. Zagreb, Infant motor profile Prof.dr.sc. Mijna Hadders Algra, dr.med.
30.01.-24.12.2017. Beograd, SENZORNA INTEGRACIJA PREMA AYRES® U PEDAGOGIJI / SIAT®
23-26.04.2018. Zagreb, Načela senzorne integracije u radu s dojenčadi SI Baby IV Carola Wiesbauer
28.04.2018. Beograd, Predavač na Simpozijumu Holistički pristup majci i novorođenčetu
02.06.2018. Beograd, Primena Montessori pedagoških načela i Montessori pribora u radu s decom s teškoćama u razvoju, Silvija Philipps Reichherzer, prof. AMI Montessori special educator 3-6
08.06.2018. Zagreb, Procena kvaliteta spontanih pokreta, Dr.sc Goran Krakar, dr.med.
01.07.2018. Novigrad, Has successfully completed an authorisied Marte Meo training program to accreditation requirements and is qualified to practise as: Marte Meo Therapist/Coll. Trainer in her professional work
02-03.07.2018. Novigrad, advanced training - master class MARTE MEO® natural developmental support, Training leaders, Maria Aarts (Eindhoven) Marte Meo developer and director Marte Meo International, Mirna Wudernitz, dr.med (Beč) Marte Meo colaegue trainer
12.10.2018. Novi Sad, Psihološki i psihopatološki aspekti trudnoe - prepoznavanje i tretman
27-29.08.2018. Zadar, Letnja akademija za razvojnu rehabilitaciju, Diskinetska cerebralna paraliza Prof.dr.sc.Els Orbitus, prof,dr,sc.Elegast Monbaliu
30-31.08.2018. Zadar, Letnja akademija za razvojnu rehabilitaciju, Potpomognuta i alternativna komunikacija, Doc.dr.sc.Ulrika Ferm logoped, Doc.dr.sc.Gunila Thunberg, logoped
28-30.09.2018. Zadar, Interakcija i učenje - Pozadina, veze, prijenos u svakodnevni život u vrtiću i školi, Carola Wiesbauer, fizioterapeut, Si instruktor, Bobath i Vojta terapeut, terapeut koji mijenja ponašanje /behaviour/ prema Jansen i Streit, terapeut za prekomjerno plačuću djecu
19-20.10.2018. Beograd, Montessori kosmičko obrszovanje, Silvija Philipps Reichherzer, prof. AMI Montessori special educator 3-6
22-23.10.2018. Beograd, Konferencija Asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija
09-12.11.2018. Beograd, MNRI® Dynamic&Postural Reflex Integration 32 sata Susanne Wolmesjo
27-28.11.2018. Zagreb, 2 stručna konferencija o pristupima senzornoj integraciji i metodama uticaja putem pasa pomagača na život i zdravlje dece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom "Umeće korišćenja senzorne integracije i pasa pomagača u (re)habilitaciji dece i odraslih"
29-30.11.2018. Zagreb, Centar za rehabilitaciju Silver, "STAR PROCESS – pristup u terapiji senzorne integracije, Procena i tretman prema STAR modelu rada, Klinički pristup"
21-23.01.2019. Zagreb, Interakcija i učenje Carola Wiesbauer, 24 sata stručnog usavršavanja
24-25.01.2019. Zagreb, usavršavanje u trajanju od 120 sati, Primena načela senzorne integracije u radu s dojenčadi/ SI Baby®, Carola Wiesbauer
21-24.02.2019. Zlatibor, Dani defektologa 2019, "Roditelj kao partner u edukaciji i rehabilitaciji deteta" prezentacija: "Stimulativno okruženje u edukaciji i rehabilitaciji dece sa smetnjama u razvoju – Montesori okruženje" poster prezentacija; "Moć dobrih slika" Marte meo radionica
12-14.04.2019. Beograd, VI kongres udruženja za preventivnu pedijatriju i I regionalna konferencija preventivne pedijatrije jugoistočne Evrope, "Individualne razlike u senzornim preferencijama i tolerancijama kod beba I male dece" E-poster prezentacija
Brojni seminari i kongresi iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Radno iskustvo

1982-1998. Fizioterapeut na odeljenju fizikalne medicine u Domu zdavlja Zvezdara na elektroterapiji, u kinezi sali, u sali sa decom, u dečjim vrtićima i školama na teritoriji opštine Zvezdara u okviru programa prevencije posturalnih deformiteta.
1993-1998. Priprema trudnica za porođaj - DZ Zvezdara
1993-1997. Volonterski rad na SOS telefonu za žene i decu žrtve nasilja i u ITC, Grupi za podršku seksualno zlostavljanoj deci, žrtvama incesta i žrtvama rata
Od 1998. Osnivač Centra za korektivnu gimnastiku u Beogradu
Od 2000. Stručni saradnik časopisa "MAMA" i "Trudnoća"
Od 2007. Stručni saradnik Škole roditeljstva Centra za edukaciju GAK "Narodni front" u Beogradu
Od 2008. Stručni saradnik časopisa "U zdravom telu"
Od 2010. Stručni saradnik - predavač u “Školi roditeljstva Nada Lazić”
Od 2011. Jedan od osnivača Udruženja građana “Porodično gnezdo”
Od 2012. Marte Meo praktičar
Od 2013. Stručni saradnik časopisa “Moj pedijatar” i “Zdravo dete”
Od 2014. Predavač autorizovane “Prenatal” škole za zdravstvene radnike
Od 2014. CIMI licencirani instruktor obuke roditelja za masažu beba (www.iaimsrbija.com)
Od 2014. Diplomirani medicinar fizioterapeut
Od 2016. Marte Meo coleague trainer u edukaciji
Od 2017. Marte Meo terapeut u edukaciji
Od 2017. Senzorno-integracijski pedagog
Od 2017. SENZORIJUM - Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju
Od 2017. SI pedagog prema Ayres®/ SIAT®
Od 2017. Stručni saradnik časopisa "Pedijatar"
Od 2018. Marte Meo Therapist/Coll. Trainer in her professional work dipl. Physiotherapist, Certificate number:29830 Date of issue 01/07/2018. This certificate is registrede at Marte Meo international, Central Office
Od 2019. SI Baby terapeut
Projekti i radovi

"Fitnes za trudnice" - semninar za instruktore fitnes kluba "Star", 25. juna 2006.

"CIDNI" program - DZ Zvezdara

"Leksikon trudnoće" i "Leksikon porođaja" (izdavač Publishing MAMA 2003. god.) - stručni saradnik.

Brojni stručni novinski članci objavljeni u časopisima "MAMA" i "Trudnoća".

Učešće u "Besplatnoj školi roditeljstva" Centra za edukaciju roditelja Nade Lazić "Od začeća don tri godine" na opštini Savski venac u periodu od 6 meseci juli-decembar 2010.

2014. - Stručni saradnik dopunjenog izdanja priručnika “Od zdravih roditelja do zdravog potomstva”.

Interesovanja

Stručno usavršavanje u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Alternativni pristupi unapređenju zdravlja.

Hobiji

Čitanje, šetnje u prirodi.