Nedonošče

Nedonošče

Za decu koja su bila izložena nekom stresu u periodu trudnoće, tokom ili nakon porođaja, kaže se da su "rizična". Bebe rođene pre termina svrstavaju se u ovu kategoriju. Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije prevremeno rođenim detetom se smatra ono koje je rođeno pre 37 nedelje trudnoće i sa porođajnom težinom od 2500g ili manje. Kako je često teško odrediti precizno datum začeća, kao kriterijum se uzima telesna težina na rođenju (između 500 i 2500g). U našoj zemlji ne postoji zvanična statistika, ali se po nekim podacima prevremeno rodi između 9 i 11 posto dece.

Zbog fiziološke nezrelosti unutrašnjih organa, prevremeno rođena deca se teže adaptiraju na spoljašnju sredinu. Pored male težine i dužine prisutna je i telesna nezrelost. Zato uz adaptaciju što pre treba započeti sa fizikalnim tretmanom. Bebe sa telesnom težinom između 2000 i 2500g tek se neznatno razlikuju od beba rođenih u terminu. Do kraja prve godine dostižu istu težinu kao i deca rođena na vreme. Na žalost to nije slučaj sa bebama rođenim sa malom težinom, one i kasnije ostaju sitnije, niže i imaju određene razvojne posledice. Blizanačke trudnoće se često završavaju prevremenim porođajem pa su i ove bebe "rizične".

U svetu i kod nas postoji mnogo studija u kojima su praćena prevremeno rođena deca od strane stručnjaka različitih specijalnosti, ne samo lekara već i psihologa, fizioterapeuta, logopeda, defektologa, pedagoga. Period praćena nije samo po rođenju i u prvim godinama života već i kasnije. Kako je utvrđeno da se kod ove dece mogu razviti određeni deficiti u školskom uzrastu potrebno je preventivno delovanje.

Uloga majke u pravilnom razvoju

Nedonošče

U prva tri meseca spontani pokreti se stimulišu zvukom, slikom i dodirom kako bi se dobila adekvatna reakcija bebe okretanjem glave i u fiziološkim promenama. Nema bolje stimulacije za nedonošče od majčinog glasa, njenog lika i dodira. Zato je jako važno da majke budu prisutne i kada su bebe u inkubatoru da im pričaju, budu što bliže i dodiruju ih. Važno je da to podjednako bude sa obe strane ili više na strani na kojoj beba slabije reaguje.

Kada prisustvo majke nije moguće tu ulogu preuzimaju medicinske sestre ili fizioterapeuti. Iako su prevremeno rođene bebe u potpunosti zavisne u prvim mesecima uz adekvatan tretman do kraja prve godine mogu da budu u mnogim aktivnostima nezavisne.

Konsultujte stručnjake

Da bi se stimulacija sprovela na odgovarajući način treba poznavati pre svega normalan motorni razvoj zdravog deteta, fiziološki razvoj tokom trudnoće i specifičnosti razvoja prevremeno rođenih beba, što je pre svega zadatak fizioterapeuta. Ukoliko je beba boravila u ustanovi u kojoj nije sproveden fizikalni tretman, potrebno je da u njega bude uključena po dolasku kući.

Roditelji su često nedovoljno informisani, mnogi i ne znaju da postoji Institut za neonatologiju, pravo mesto da se nedonošče prati sve do polaska u školu i tako izbegnu sve poteškoće koje mogu da nastanu u savladavanju veština pisanja, čitanja, učenja, koncentaracije, pažnje. Za bebe iz unutrašnjosti postoje organizovana razvojna savetovališta pri medicinskim centrima ili u domovima zdravlja.

Sazrevanje nervnog sistema

Nedonošče

Da li će biti problema ili ne zavisi od nervnog sistema koji se u velikoj meri razvija tokom trudnoće ali i nakon porođaja kada se uspostavljaju neuronski putevi, veze između mozga i tela. U prvim godinama života se odvija intezivan proces razvoja i usavršavanja nervnog sistema i direktno zavisi od uticaja spoljašnje sredine.

Nedonoščad dolaze na svet sa nezavršenim procesom sazrevanja koji ne može da se odvija spontano u spoljašnjoj sredini kao kod dece koja su u stomaku sačekala termin. Mozak pamti pokret, zato moramo spolja da delujemo da bi smo dobili odgovarajuću reakciju kako bi dete spoznalo sebe u odnosu na okolinu, ovladalo držanjem tela i uspostavilo koordinaciju pokreta što omogućava snalaženje u prostoru. Tako odgovarajuća stimulacija u pravo vreme kada se funkcije uspostavljaju dovodi do sazrevanja nervnog sistema.

Asimetrija

Jedan od oblika odstupanja od normalnog motornog razvoja kod prevremeno rođene dece može da bude pojava asimetrije. Prepoznaje se po asimetričnom držanju glave, trupa, ruke i noge sa iste strane u položaju na leđima ili stomaku kao i pri izvođenju određenih pokreta. Da bi se sprečilo razvijanje pogrešnih šema, odnosno uspostavio normalan redosled i kvalitetan razvoj motornih aktivnosti, neophodno je da se sprovede adekvatna stimulacija od strane fizioterapeuta. Rani tretman kod prevremeno rođene dece je od izuzetnog značaja, kada se sprovede u prvih šest meseci života rezultati su daleko bolje nego kada se sprovodi kasnije.

Nekada se asimetrija kod prevremeno rođene dece ne prepozna, već se pojedinačno tretira samo vrat, kukovi ili stopala. Problem asimetrije mora da se tretira u celini a ne po segmentima kako se kasnije kod deteta ne bi razvili deformiteti kičmenog stuba kukova i stopala u fazama intezivnog razvoja.

Oštećenja mozga

Nedonošče

Kod prevremeno rođene dece u nekim situacijama može da dođe do ozbiljnijih oštećenje mozga zbog nezrelosti ili do posledica koje nastaju zbog boravka u inkubatoru što utiče na pravilan psiho-motorni razvoj. Danas se zna da ranom intervencijom sa je dne strane i zahvaljujući fleksibilnosti nervnog sistema prevremeno rođenih beba sa druge strane, mogu da se prevaziđu oštećenja mozga jer zdravi delovi preuzimaju funkcije oštećenih. Zato je važno započeti sa tretmanom čim se uoče prvi znaci odstupanja od očekivanog normalnog razvoja.

U oporavku i na dalje ključnu ulogu imaju roditelji i osobe koje su u neposrednom kontaktu sa bebom. Oni moraju da budu dobro obučeni od strane fizioterapeuta kako bi kroz svakodnevne aktivnosti (uzimanje, držanje, nošenje, hranjenje, presvlačenje, igranje) stimulisali bebu i njene samostalne aktivnosti, pružali emocionalnu sigurnost i pomogli joj da se u potpunosti adaptira na okruženje.

Svaka beba je jedinstvena

Roditelji su uglavnom skloni poređenju svog deteta sa drugom decom istog uzrasta. Ako imaju prevremeno rođenu bebu, silno će se razočarati kada vide da ona u mnogim stvarima zaostaje. Pravilo je da se od kalendarskog uzrasta nedonoščeta oduzme broj nedelja koje nije provelo u majčinom stomaku do termina, kao i vreme koje je provelo na odeljenju intezivne nege. Tek kada to uradimo i utvrdimo korigovani uzrast možemo da posmatramo šta beba može a šta ne.

Svaka beba je jedinstvena i nikada je ne treba porediti sa nekom drugom, naročito ako je prevremeno rođena.