Foot point centar

Foot point centar

U “Foot point centru” u Beogradu mogu se izvršiti izuzetno precizna statička, dinamička i sken-analiza distribucije opterećenosti stopala, a na osnovu dobijenih rezultata moguće je i projektovanje i izrada individualnih ortokinetičkih uložaka prilagođenih svakom pacijentu, koji omogućavaju maksimalnu korekciju kako statike tako i dinamike stopala. Na taj način značajno se povećavaju izgledi za uspešno lečenje, smanjuju troškovi i skraćuje vreme potrebno za tretman pacijenata.

Foot point centar

Osnovna funkcija ovog sistema je baropodometrijsko merenje, druga funkcija je projektovanje individualnih ortokinetičkih uložaka, treća je analiza posture, tj. držanja, a četvrta stabilometrija (metod kojim se, korišćenjem baropodometrijskog ispitivanja na više načina, uz korišćenje najnovijeg kompjuterskog softvera, dobijaju analize čula ravnoteže).

Foot point centar
Foot point centar

Foot point centar takodje pruža usluge preciznog izračunavanja devijacije kičmenog stuba korišćenjem metode snimanja tela sa dve do četiri kamere i kompjuterskim proračunom na osnovu dobijenih snimaka. Bitna prednost ovakvog načina detektovanja deformiteta kičme i stepena deformiteta (tačnih uglova devijacije) jeste u tome što se ne koriste rendgenski snimci, pa se izbegava nepotrebno štetno ozračavanje prilikom pravljenja snimaka.

Tel: 011 34 44 888

E-mail: footpcen@eunet.yu

www.footpointcentar.com